Càng nâng các loại

- Càng nâng xe 2~3 tấn loại : FEM 2A, 3A, loại lắp bằng móc, loại lắp bằng chốt...