Tiệc ăn mừng Công ty Kỷ Lục nhận chứng chỉ CSR- Ecovadis

(2016-10-24 15:18:04)

Buổi tiệc ăn mừng sự kiện Kỷ Lục nhận chứng chỉ CSR- EcoVadis đã được diễn ra vào ngày 5 tháng 10 năm 2016. 
Tại khu vực Đông Nam Á, công ty Kỷ Lục đại lý Yale là công ty đầu tiên nhận chứng chỉ Corporate social responsibility (CSR) Ecovadis.

Công ty VN thứ ba nhận được chứng chỉ Corporate social responsibility (CSR) Ecovadis.